Cybulice Duże | Działki budowlane | Bezpośrednio Sprzedaż

nowodworski, Czosnów, Cybulice Duże
212 000 PLN
104 PLN /m2
  • Cena 212 000 PLN
  • Powierzchnia 2 039 m2
  • Cena za m2 104 PLN

Opis oferty

Spółka Suburban Investments Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest poniższa nieruchomość [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:


Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki oznaczone numerem geodezyjnym 47/78, 47/93, położonej w okolicy ul. Wspólnej w Cybulicach Dużych, gm. Czosnów, powiat Nowodworski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00082565/1 za cenę nie niższą niż 212 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Michała Ostrowskiego (uprawnienia nr 5149).


Charakterystyka oferty:

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
3. Oferty należy składać osobiście w biurze DAILY SERVICES w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura] w terminie wyznaczonym przez Spółkę Suburban Investments Group sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, tj. do dnia 18.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 84 8436 0003 0000 0026 9546 0007 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 18.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 16:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.


Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty37
Typ transakcjiSprzedaż
Cena212 000 PLN
Powierzchnia2 039 m2
Cena za m2104 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość22
Długość43
Typ drogiasfaltowa
Położenie i wygląd działkiteren płaski

Lokalizacja